Get Adobe Flash player

Ca?oroczne domki letniskowe w górach

Piwniczna Zdrój noclegi, Piwniczna Zdrój domki - Regulamin Domków na Polach - ca?orocznych domków do wynaj?cia w Piwnicznej

 • Wynajmuj?cy akceptuje poni?sze punkty regulaminu, w dniu przyjazdu podpisuje umow? wynajmu domku i protokó? zdawczo-odbiorczy oraz uiszcza zwrotn? kaucj? w wysoko?ci 250pln na zabezpieczenie ewentualnych szkód.
 • Basen – prosimy o wzi?cie prysznica oraz op?ukanie nóg w czerwonej misce-muszelce ka?dorazowo przed wej?ciem do basenu. NIE WOLNO korzysta? z basenu podczas pracy pompy filtruj?cej wod?, gdy? grozi to pora?eniem pr?dem, czyli w godz. 23.00-7.00 Prosimy nie dotyka? pompy ani regulatora czasu pracy pompy na Domku S?deckim, gdy? zmiana ustawie? mo?e spowodowa? szybkie zzielenienie wody skutkuj?ce konieczno?ci? jej wymiany. Go?cie solidarnie wybieraj? z basenu wpadaj?ce muszki i li?cie przy u?yciu specjalnej siatki dzi?i czemu basen d?u?ej pozostaje w dobrej kondycji. Zastrzegamy sobie okresowe wy??czenie basenu z u?ytkowania na czas wymiany wody – operacja taka trwa ok. 48 godzin i ma miejsce 3-4 razy w sezonie. Nie mamy wp?ywu na to, kiedy nast?puje konieczno?? wymiany wody.
 • Zakaz u?ywania otwartego ognia wewn?trz Domków. W Domkach obowi?zuje bezwzgl?dny zakaz palenia papierosów i ?wieczek z racji na otoczenie ?atwopalnego materia?u z jakiego zbudowane s? Domki – czyli drewno. Dodatkowo zakaz ten ma na celu unikni?cie przykrego zapachu zat?ch?ego tytoniu, jaki z czasem pojawia si? w pomieszczeniach w których si? pali. W przypadku stwierdzenia przez pani? manad?er zapachu tytoniu ma prawo ona pobra? op?at? w wysoko?ci 250pln na pokrycie kosztu wyprania wszystkich tkanin (pokrowce sofy, zas?onki, firany, pokrowce poduszek i ko?dry) i wywietrzenia ich. Podobnie ma prawo pobra? op?at? przy zaplamieniu dekoracyjnych tkanin poduszek, sof czy zas?on. Poduszki dekoracyjne s? wykonane z tkanin haftowanych trudnych do wyprania w razie zabrudzenia t?uszczem itp.
 • ?mieci i utrzymanie czysto?ci. W mie?cie obowi?zuje segregacja ?mieci – w ka?dej z kuchni  s? zainstalowane 4 kube?ki: jeden na zmieszane odpady surowcowe: PALSTIK/SZK?O/METAL, osobny PAPIER, osobny na JEDZENIE i w ko?cu jeden na POZOSTA?E ODPADY, których nie da si? rozsegregowa?. Odpady surowcowe go?cie sami rozsegregowuj? do analogicznie oznaczonych worków znajduj?cych si? nad Domkami. JEDZENIA Bro? Bo?e nie wyrzucamy do ?mieci - wynosimy je za domek do wiaderka, które s?siad codziennie zabiera dokarmiaj?c zwierz?ta hodowlane. Prosz? pami?ta?, ?e PLASTIKI i PUSZKI po piwie zgniatamy, aby zajmowa?y najmniejsz? obj?to??, SZKLANE BUTELKI przed wyrzuceniem p?uczemy. Pozosta?e odpady wrzucamy wy??cznie do 2 metalowych kontenerów i zamykamy pokryw?, ?eby okoliczne pieski nie rozwleka?y ?mieci po terenie w poszukiwaniu jedzenia. Po sko?czonym najmie opró?niamy kube?ki z domku. Wynajmuj?cy mo?e pozostawi? t? czynno?? do wykonania pani sprz?taj?cej za odp?at? 30pln. Worki na ?mieci do kube?ków znajduj? si? w kuchni w szafce podzlewozmywakowej. Tam te? s? szmaty do wykorzystania w razie awarii (rozlana woda, itp.), oraz zmiotka i szufelka.


 • Gotowanie i zmywanie. Prosimy o utrzymanie okolicy zlewozmywaka w sucho?ci, ?eby woda nie dostawa?a si? pod zlewozmywak i nie rozmaka?a blatu. W tym celu wyposa?amy kuchni? w ?ciereczki. Zach?camy do korzystania z wyci?gu kuchennego, ?eby opary z gotowania nie w?drowa?y po domku. Gor?ce garnki odk?adamy na specjalne metalowe podk?adki. Chleb i in. kroimy na deskach do krojenia znajduj?cych si? w kuchni. Pod gor?ce talerze podk?adamy na sto?ach jadalnianych przygotowane do tego celu podk?adki.


 • Wietrzenie. Przed wyj?ciem z Domku bezwzgl?dnie zamykamy okna, gdy? padaj?cy deszcz, któremu zazwyczaj towarzyszy silny wiatr zalewa ?ó?ka na pi?trze Domków.


 • Odprowadzenie ?cieków. Poniewa? w okolicy naszych obiektów  nie ma kanalizacji, posiadamy w?asne szambo na ?cieki, które musimy do?? cz?sto opró?nia?. Aby oszcz?dza? na wywozie szamba korzystamy z odpowiednich przycisków sp?uczek w toalecie - przy ma?ej potrzebie sp?ukiwania naciskamy ma?y guzik sp?uczki :-) Do zlewu kuchennego/umywalki/wc nie wrzucamy jedzenia, podpasek, mokrych chusteczek dla niemowl?t itp., bo mo?e to spowodowa? zatkanie odp?ywu i wymaga? interwencji fachowej si?y.


 • Biesiadowanie - na dwór nie wynosimy ?adnych mebli ani ozdobnych elementów wyposa?enia (pledy, haftowane poduszki), do siedzenia na dworze s?u?? zrobione przez cie?li specjalne ?awy i stó? oraz specjalnie przygotowane koce. Osoby pal?ce z danego Domku otrzymuj? popielnic? na zewn?trz do wrzucania niedopa?ków papierosów, ?eby nie za?mieca? najbli?szego otoczenia..
 • Dojazd zim?. Na drodze wyjazdowej z Rynku na Pola ustawiony jest znak mówi?cy o konieczno?ci zak?adania zim? na ko?a ?a?cuchów. Prosimy o bezwzgl?dne jego przestrzeganie, je?eli samochód nie ma nap?du 4WD.  Droga ta  jest od?nie?ana i posypywana przez Gmin?, ale dodatkowo na poboczu w dwóch ha?dach przed najstromszymi odcinkami zesk?adowana jest posypka, któr? mo?na u?y? dora?nie pod ko?a je?li zajdzie taka potrzeba.
 • Przechowywanie nart. Prosimy podczas ca?ego pobytu przechowywa? narty/snowboard w wyznaczonym miejscu w kot?owni.

 

 • Piwniczna domki letniskowe, Piwniczna domki do wynaj?cia -zapami?taj nasze Domki na Polach, je?li szukasz Domki Piwniczna, Noclegi Piwniczna